Zákony platné pro rozhodování obce

Přehled nejdůležitějších zákonů a předpisů pro jednání a rozhodování Obecního úřadu Hostašovice
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- usnesení č. 2/1993Sb., Listina základních práv a svobod
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
- zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
- zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, a o náležitostech ohlášení o přečíslování budov  a o postupu a oznamování přidělení čísel a o dokladech potřebných  k přidělení čísel,
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
- zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
- zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
- zák. č. 40/1964, občanský zákoník,
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
- zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
- zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů
- zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
- zák. č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty
- zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhl. Č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
- zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích a autorizované konverzi dokumentů

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná